Evaluering af Ungegarantien er i gang

25.11.2021

Delrapport 1 af Evaluering af Ungegarantien i Hjørring Kommune udarbejdet af Aalborg Universitet er nu klar til læsning.

Evalueringen består blandt andet af svar fra en spørgeskemaundersøgelse om Ungegarantien for forældre, der sidste skoleår havde børn i 7. klasse. Evalueringen bygger også på interview af de unge, hvor der bl.a. er fokus på de unges liv udenfor skolen og deres drømme og håb for fremtiden. 
Det er Nanna Friche og Line Frejlev fra Aalborg Universitet, Center for Uddannelsesforskning Institut for Kultur og Læring, der står bag evalueringen.

Hovedresultaterne i delrapport 1 for den eksterne evaluering af Ungegarantien i Hjørring Kommune bygger på kvalitative data indhentet blandt unge på 7. årgang i grundskolen, garantipartnere, uddannelsesinstitutioner og kommunens fagprofessionelle samt surveydata indsamlet blandt forældrene til de unge på 7. årgang i perioden efterår 2020 til forår 2021. 
Delrapporten, der er den første ud af tre, giver en status på Ungegarantiens modtagelse og implementering hos målgruppen, interessenter og fagprofessionelle, og desuden etablerer delrapporten et sammenligningsgrundlag (i form af en baseline) for måling af de kommende års implementering og forbedringer af Ungegarantien. 

De centrale fund i denne delrapport 1 består af følgende iagttagelser og pointer hos hhv. de unge og deres forældre, Ungegarantiens interessenter og de fagprofessionelle i Ungegarantiens grundskolespor : 

DE UNGE OG DERES FORÆLDRE 
På 7. årgang har de unge endnu ikke fået vejledning, hvorfor mange er uafklarede om valg af uddannelse og job efter grundskolen. 
De unge finder uddannelse vigtigt for et godt liv. 
De unge finder et godt arbejde samt egen familie og venner centralt for et godt liv. 
Forældres kendskab til Ungegarantien er begrænset. 
Forældrene påtager sig ansvaret for eget barns uddannelsesafklaring. 
Mødrene til de unge spiller en rolle i familiens fokus på uddannelse til den enkelte unge og i vejledningen i hjemmet. 

INTERESSENTERNE 
Garantipartnere og institutioner ser stor værdi i Ungegarantien – for unge-målgruppen og for lokalt erhvervsliv og institutioner. 
Samarbejdet mellem kommunen, garantipartnere og institutioner er styrket med Ungegarantien. 
Samarbejde omkring Ungegarantien mellem kommunen, garantipartnere og institutioner kan fortsat styrkes på en række områder. 

FAGPROFESSIONELLE 
Implementeringen af Ungegarantien går i vidt omfang godt og som planlagt. 
Et større ejerskab hos lærere i indskoling, på mellemtrinet og i udskolingen vil styrke Ungegarantien i grundskolen. 
Ledelsesteams i grundskolen udgør centrale ‘oversættere’ (nedad) og erfaringsformidlere (opad) i det kommunale styringshierarki. 
Karrierelæringsvejleder og praktikkoordinatorer er helt centrale implementeringsaktører for Ungegarantien på lokalt niveau (ude på undervisningsstederne). 

Disse centrale fund vil – sammen med Ungegarantiens strategiske mål om udsyn, indsigt og kompetence - udgøre opmærksomhedspunkter og pejlemærker for de kommende års evaluering. Det betyder, at vi i det videre arbejde med evalueringen af Ungegarantien vil følge op på forbedringer, der vedrør er de centrale fund for hhv. de unge og deres forældre, interessenter og fagprofessionelle.

De næste delrapporter samt en slutrapport i evalueringen følger i 2022, 2023 og 2024.

 

Yderligere information
Læs hele evalueringen her.