Hildebrandt om FN's verdensmål og Ungegarantien

Video: Hjørring Kommune / Hans Ravn

Hjørring Byråd har besluttet, at alle unge skal have en “positiv destination”

 

Det betyder, at den enkelte unge opnår en drøm om “mit gode liv”.

Det betyder også, at de unge får viden om hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej i forhold til job og uddannelse.

Derfor er der sat mål for udviklingen af den enkelte unges Udsyn, Indsigt og Kompetencer i Ungegarantien.

Eleverne skal tættere på praksis i den åbne skole og opnå et bedre fundament for valg af ungdomsuddannelse

 

Derfor er der afsat et fast årligt timetal på 25 timer til emnet “Uddannelse og job” på alle klassetrin på kommunens skoler.

Karrierelæringsvejlederen hjælper med tilrettelæggelse af undervisningen med inddragelse og inspiration fra virksomheder, erhvervs- og ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner.

Der indføres obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 9. klasse fra skoleåret 2020-21

 

Praktikkoordinatoren hjælper med etablering af relevante erhvervspraktikker.

Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien

 

Ungegarantien.dk forbinder virksomheder med undervisere og elever i grundskolen og ungdomsog erhvervsuddannelser.

Virksomhederne indgår i individuelt aftalte samarbejder om virksomhedsnær undervisning, erhvervspraktik og lærepladser samt introjobs og særlige praktikforløb.

Ungeguides

 

Den unge med særlige behov kan alene opnå sin positive destination, når alle aktører omkring den unge arbejder helhedsorienteret hen mod dette mål.

Unge med behov for støtte fra flere instanser kan få tilknyttet en Ungeguide, som følger og guider den unge i overgangene til uddannelse og beskæftigelse.

De kommunalt ansatte arbejder sammen med familie og sociale netværk samt frivillige organisationer for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen til den enkelte unge.

Uddannelses- og Erhvervsvejledere

 

Uddannelses- og erhvervsvejlederne understøtter, at den unge opnår valgkompetence i forhold til uddannelsesog jobmuligheder i “mit gode liv”.

Vejlederne har fokus på de unges bevidsthed om sig selv, om egen positiv destination og om uddannelses- og jobmuligheder.

Alle unge skal udfordres på egne forestillinger om uddannelses- og jobvalg.

Alle unge tilbydes muligheden for individuel uddannelses- og erhvervsvejledning – fra 7. klassetrin i grundskolen og til den unge fylder 30 år.