Grundskolesporet

Eleverne i folkeskolen skal møde mere praksisfaglighed og have et bedre grundlag for valg af ungdomsuddannelse. Dette skal ske gennem mere Åben Skole, styrket karrierelæring, mere erhvervspraktik og innovation samt styrket uddannelsesparathed.

Ungegarantien skaber grundlaget for et styrket og forpligtende samarbejde mellem grundskoler og virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. Karrierelæringsvejledere og praktikkoordinatorer er ansat på alle folkeskoler til at hjælpe indsatsen godt i gang.

Du kan læse mere om Grundskolesporet ved at klikke på logoet til venstre.

Virksomhedssporet

Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien. Alle virksomheder inviteres til at indgå i et forpligtende samarbejde om at hjælpe alle unge med at definere deres positive destination.

Gennem målrettede indsatser og i tæt samspil med bl.a. grundskolen, jobcenteret og børne- og familieområdet kan man som virksomhed hjælpe med at tilføre de unge udsyn, indsigt og kompetencer. Det kan fx. være gennem erhvervs- og virksomhedspraktik, virksomhedsnær undervisning, lærepladser eller gennem særligt tilrettelagte praktikforløb for udsatte unge.

Som Garantipartner oprettes man på ungegarantien.dk som synliggør og forbinder alle samarbejdspartnere i Ungegarantien.

Du kan læse mere om Virksomhedssporet ved at klikke på logoet til venstre.

Støttesporet

Unge med særlige behov for støtte fra flere instanser kan få tilknyttet en ungeguide – som følger og guider den unge i overgangene til uddannelse og beskæftigelse.

I Ungegarantien arbejder de kommunalt ansatte sammen med familie og sociale netværk samt frivillige organisationer for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen til den enkelte unge.

Du kan læse mere om Støttesporet ved at klikke på logoet til venstre.

Vejledningssporet

Alle unge skal udfordres på egne forestillinger om uddannelses- og jobvalg. Uddannelses- og erhvervsvejlederne har fokus på de unges bevidsthed om sig selv og om uddannelses- og jobmuligheder.

I Ungegarantien tilbydes alle unge muligheden for individuel uddannelses- og erhvervsvejledning fra 7. klasse trin og til den unge fylder 30. år. Vejlederne understøtter, at den unge opnår valgkompetencer i forhold til at træffe det rette valg på vej mod deres egen positive destination.

Du kan læse mere om Vejledningssporet ved at klikke på logoet til venstre.

Nedenfor kan du finde kontaktoplysningerne på de sporansvarlige.

Grundskolesporet
Kari Rune Jakobsen
Tlf.: 41223803
Mail: 
Kari [dot] rune [dot] jakobsen [at] hjoerring [dot] dk

Virksomhedssporet
Ole Bendix
Tlf.: 41226125 
Mail:
ole [dot] bendix [at] hjoerring [dot] dk 

Støttesporet
Anette Stevn Jensen
Tlf.: 41223805
Mail:
asj [at] hjoerring [dot] dk

Vejledningssporet
Britt Manniche
Tlf.: 41226201
Mail: 
britt [dot] manniche [at] hjoerring [dot] dk