Grundskolesporet

Eleverne i folkeskolen skal møde mere praksisfaglighed og have et bedre grundlag for valg af ungdomsuddannelse. Dette skal ske gennem mere Åben Skole, styrket karrierelæring, mere erhvervspraktik og innovation samt styrket uddannelsesparathed.

Ungegarantien skaber grundlaget for et styrket og forpligtende samarbejde mellem grundskoler og virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. Karrierelæringsvejledere og praktikoordinatorer er ansat på alle folkeskoler til at hjælpe indsatsen godt i gang.

Virksomhedssporet

Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien. Alle virksomheder inviteres til at indgå i et forpligtende samarbejde om at hjælpe alle unge med at definere deres positive destination. Gennem målrettede indsatser og i tæt samspil med bl.a. grundskolen, jobcenteret og børne- og familieområdet kan man som virksomhed hjælpe med at tilføre de unge udsyn, indsigt og kompetencer. Det kan fx. være gennem erhvervs- og virksomhedpraktik, virksomhedsnær undervisning, lærepladser eller gennem særligt tilrettelagte praktikforløb for udsatte unge. Som Garantipartner oprettes man på ungegarantien.dk som synliggør og forbinder alle samarbejdspartnere i Ungegarantien.

Støttesporet

Unge med særlige behov for støtte fra flere instanser kan få tilknyttet en ungeguide – som følger og guider den unge i overgangene til uddannelse og beskæftigelse. I Ungegarantien arbejder de kommunalt ansatte sammen med familie og sociale netværk samt frivillige organisationer for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen til den enkelte unge.

Vejledningssporet

Alle unge skal udfordres på egne forestillinger om uddannelses- og jobvalg. Uddannelses- og erhvervsvejlederne har fokus på de unges bevidsthed om sig selv og om uddannelses- og jobmuligheder. I Ungegarantien tilbydes alle unge muligheden for individuel uddannelses- og erhvervsvejledning fra 7. klasse trin og til den unge fylder 30. år. Vejlederne understøtter, at den unge opnår valgkompetencer i forhold til at træffe det rette valg på vej mod deres egen positive destination.