Tag en skoleelev i erhvervspraktik – der er også noget i det for Jer!

Alle unge både i 8. og 9. klasse har ret til at komme i erhvervspraktik i mindst en uge. Og med Ungegarantien i Hjørring Kommune er den ene af disse uger gjort obligatorisk for folkeskoleeleverne. Dvs. ALLE folkeskoleelever i Hjørring Kommune skal i løbet af 8./9. kl. ud og se, opleve og mærke hverdagen på en arbejdsplads.

Erhvervspraktik er et udstillingsvindue for jeres virksomhed og branche, og det er en god eksponering i forhold til rekruttering, fordi de unge gennem erhvervspraktik får lov til at blive klogere på deres kommende arbejdsliv. Det skaber også værdi for lokalsamfundet, at I som virksomhed stiller jer til rådighed for lokale skoler og dermed bidrager til, at de unge kan se en fremtid i lokalsamfundet.

Samtidig får I som virksomhed også mulighed for at få et ungt blik på jeres virksomhed.

Sådan laver I det gode praktikforløb

 

Den unge kommer sandsynligvis uden forudsætninger i relation til opgaverne og skal have en oplevelse af, hvordan en hverdag er hos jer. Det kan I bl.a. gøre ved at:

 • forventningsafstemme med den unge, inden praktikforløbet begynder – hvis muligt.
 • bryde jeres arbejdsopgaver ned – hvad laver vi helt konkret? Fokus på arbejdsgange.
 • give den unge et program ved ugens start, der viser indholdet af praktikforløbet.
 • give den unge kendskab til flere afdelinger og forskellige medarbejdere.
 • være opmærksomme på evt. oplyste støttebehov

Målet er, at den unge får indsigt i jeres branche og jeres arbejdsplads, fx hvilke opgaver I løser, hvilke redskaber og værktøjer I bruger, hvilke kompetencer jobbet kræver og hvad der er særligt ved netop jeres virksomhed. De unge vil også ofte være interesserede i de forskellige medarbejderes uddannelse.

Det kan være en god idé, at perspektivere opgaver i virksomhederne til elevens grundfag, som dansk og matematik. Det kan for mange virke motivationsskabende tilbage i skolen at forstå, hvad man bruger fagene til uden for skolen.

 

Sparring til planlægning af erhvervspraktik

Hvis du har brug for at vende dine tanker om et godt program for din erhvervspraktikant, er du velkommen til at tage kontakt med praktikkoordinatoren på den skole, eleven kommer fra.

Praktikkoordinatoren har ofte et godt indblik i, hvad andre gør, og kan dele sin viden om gode forløb med dig. Det vigtigste er blot, at du tilrettelægger forløbet, så det giver et realistisk billede af det erhverv og den branche der er i fokus.

Praktikkoordinatorer:

Tårs Skole og Løkken-Vrå Skole:
Morten Horne
morten.horne@hjoerring.dk, 41 93 60 02

Sindal Undervisningssted:
Per Hejlesen
per.hejlesen@hjoerring.dk, 41 93 75 74

SkoleCenter Hirtshals:
Jørgen Jensen
joergen.jensen@hjoerring.dk, 41 22 42 02

Hjørring Nordvestskole:
Laila Hingelbjerg Sørensen
lhs@hjoerring.dk, 41 93 60 77

Hjørring Sydøstskole:
Susanne Olesen
susanne.olesen@hjoerring.dk, 41 22 38 20

Hjørring Ny 10., Heltidsundervisningen og Hjørringskolen:
Charlotte Høygaard Hansen
charlotte.hoygaard.hansen@hjoerring.dk, 41 93 60 87

8 gode råd til virksomheden

 

Inden den unge starter:

 1. Overvej, hvad den unge skal lave, hvem der har ansvaret for den unge og hvad I gerne vil vise fra jeres hverdag.
 2. Giv den unge besked om mødetider, mødested og andre praktiske oplysninger, fx om han eller hun skal huske praktisk tøj, madpakke, frokostordning osv.
 3. Husk, at hvis en elev i forvejen får hjælpemidler eller særlig støtte i skolen, kan denne tages med i erhvervspraktikken. (Der vil typisk have været et formøde med elev, virksomhed og praktikkoordinator hvor dette er afklaret)
 4. Orienter hele arbejdspladsen om den unges ankomst, så alle kan modtage den unge med imødekommenhed.

 

Under praktikken:

 1. Eleven kan have opgaver fra skolen, fx ”tage billeder til en fremlæggelse”. Overvej derfor, om den unge må tage billeder undervejs i forløbet, og om der kan sættes tid af til den unges dokumentation af sin praktik.
 2. Fremhæv gerne generelle aspekter - arbejdsmiljø, samarbejde, faglighed, tilknytning til fagbevægelsen, hvad det vil sige at være en god kollega osv.
 3. Fortæl også meget gerne jeres personlige historier om f.eks. hvorfor I har valgt jobbet eller måske arbejdspladsen, hvilken uddannelse I har taget, om jobbet passer særligt godt ind i jeres privatliv mv.
 4. Evaluer forløbet – eleven kan have et skema med. Sæt tid af til et afsluttede møde med den unge, hvor I giver den unge feedback på ugen: Har du været glad for det? Hvad har du mindst kunne lide? Og hvorfor? Hvad har du lært om dig selv? Hvad har du lært om virksomheden? Snak om, hvorfor både de kedelige og sjove ting er vigtige for jobbet.

Det må den unge i erhvervspraktik

Unge på 13 år må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for den unges sikkerhed og sundhed, og han eller hun må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer - og heller ikke håndtere tunge løft.

Unge, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter, fx arbejde med håndholdte boremaskiner og brug af malkemaskiner. Arbejdet må dog ikke være farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29935

Arbejdstid

Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må elever i 8. og 9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Den unge må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. Der skal være en daglig hvileperiode på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal den unge have to fridøgn. Dette er forudsat, at den unge er fyldt 13 år.

 

Unge under 13 år

Hvis den unge er under 13 år og skal i et praktikforløb, skal det tilrettelægges, så praktikanten ikke udfører arbejde i arbejdsmiljølovens forstand. Unge under 13 år må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Praktiktikken kan i stedet have form

 • af et særligt tilrettelagte forløb, hvor arbejdet bærer præg af undervisning, og har praktikanter som deltagere.
 • af arbejdslignende karakter, men hvor den unge i praktikken ikke udfører arbejde, som ansatte ellers ville have udført.
 • af rundvisning på arbejdspladsen, hvor den unge ikke deltager aktivt i arbejdsopgaver.

 

Forsikring

Unge, der deltager i erhvervspraktik, er omfattet af Statens Erstatningsordning, når praktikken er aftalt med skolen og vejlederen i kommunen. Uanset om der foreligger en mundtlig eller en skriftlig aftale, er eleverne forsikret gennem Statens Erstatningsordning: https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/...

Det betyder, at Børne- og Undervisningsministeriet yder erstatning i de tilfælde, hvor:

 • Den unge er kommet til skade
 • Den unge har forvoldt skade på andre personer
 • Den unge har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele.

Der ydes ikke erstatning, hvis tingskaden er omfattet af andre forsikringer (fx virksomhedens egen forsikring), eller hvis den unge ikke kan gøres ansvarlig for skaden.