Læs om Ungegarantien her.

Hjørring Kommunes Byråd vedtog enstemmigt i maj 2019 Ungegarantien, der er et enestående samskabelsesprojekt mellem kommunen og en bred kreds af virksomheder i kommunen. Det var de medvirkende virksomheder, der udstedte ’Ungegarantien’, hvilket medfører at virksomhederne – herefter Garantipartnere – garanterer at de vil:

• hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres positive destination.

• tage imod udsatte unge i rimeligt omfang.

• være ambassadører for Ungegarantien.

I Ungegarantien har vi fokus på FN’s 17 verdensmål, en bæredygtig global udvikling og en bedre verden. FN’s 17 verdensmål og Ungegarantien harmonerer forbilledligt, da verdensmålene i høj grad handler om unge mennesker. Det er de unge mennesker, der skal leve i den fremtid, som vi i dag danner grundlaget for og skaber rammerne for.

Du kan i nedenstående video høre Steen Hildebrandt fortælle mere FN’s 17 verdensmål i et Ungegaranti-perspektiv.

Hildebrandt om FN's verdensmål og Ungegarantien

Video: Hjørring Kommune / Hans Ravn


Hjørring Byråd har besluttet, at alle unge skal have en "positiv destination". Derfor er der sat mål for udviklingen af den enkelte unges Udsyn, Indsigt og Kompetencer i Ungegarantien. Nedenfor kan du læse mere om disse mål.


Hjørring Byråd har besluttet, at alle unge skal have en “positiv destination”

Det betyder, at den enkelte unge opnår en drøm om “mit gode liv”.

Det betyder også, at de unge får viden om hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej i forhold til job og uddannelse.

Derfor er der sat mål for udviklingen af den enkelte unges Udsyn, Indsigt og Kompetencer i Ungegarantien.

Eleverne skal tættere på praksis i den åbne skole og opnå et bedre fundament for valg af ungdomsuddannelse

Derfor er der afsat et fast årligt timetal på 25 timer til emnet “Uddannelse og job” på alle klassetrin på kommunens skoler.

Karrierelæringsvejlederen hjælper med tilrettelæggelse af undervisningen med inddragelse og inspiration fra virksomheder, erhvervs- og ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner.

Der indføres obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 9. klasse fra skoleåret 2020-21

Erhvervspraktik er de ældre skoleelevers mulighed for at få et kig ind i en bestemt virksomhed, branche eller jobfunktion.

Den unge får både nyttig indsigt i sig selv og udsyn mod det arbejdsmarked, han eller hun så småt skal begynde at forholde sig til.

Et mål med erhvervspraktikken kan være at få inspiration til uddannelses- og erhvervsønsker, et andet kan være arbejdspladskendskab og viden om forskellige typer af arbejdsliv.

Det er Praktikkoordinatoren, der hjælper med etablering af relevante erhvervspraktikker.

Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien

Ungegarantien.dk forbinder virksomheder med undervisere og elever i grundskolen og ungdoms- og erhvervsuddannelser.

Virksomhederne indgår i individuelt aftalte samarbejder om virksomhedsnær undervisning, erhvervspraktik og lærepladser samt introjobs og særlige praktikforløb.

Ungeguides

Den unge med særlige behov kan alene opnå sin positive destination, når alle aktører omkring den unge arbejder helhedsorienteret hen mod dette mål.

Unge med behov for støtte fra flere instanser kan få tilknyttet en Ungeguide, som følger og guider den unge i overgangene til uddannelse og beskæftigelse.

De kommunalt ansatte arbejder sammen med familie og sociale netværk samt frivillige organisationer for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen til den enkelte unge.

Uddannelses- og Erhvervsvejledere

Uddannelses- og erhvervsvejlederne understøtter, at den unge opnår valgkompetence i forhold til uddannelses og jobmuligheder i “mit gode liv”.

Vejlederne har fokus på de unges bevidsthed om sig selv, om egen positiv destination og om uddannelses- og jobmuligheder.

Alle unge skal udfordres på egne forestillinger om uddannelses- og jobvalg.

Alle unge tilbydes muligheden for individuel uddannelses- og erhvervsvejledning – fra 7. klassetrin i grundskolen og til den unge fylder 30 år.